Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Sách

Lâu quá hổng update dzìa vụ sách, gần đây có mấy cuốn ác chiến. Sung sướng nhất là download được cuốn này:
+ Buddhist Phenomenology: A philosophical investigation on Yogacara Buddhism and Cheng wei-shih lun của Dans Lusthaus. Ông Dans Lusthaus này cùng Charles Muller trên mạng làm một cái thư mục về Duy thức, nhìn vô đã thấy mịt mù trời đất:
http://www.acmuller.net/yogacara/bibliography/yogacara-bib.html
+ Philosophical and Mathematical Correspondence của Gotlob Frege
+ Posthumous writings của Frege
+ Collected papers on Mathematics, logic and philosophy của Frege do McGuinness biên tập
+ Frege 's logic của Macbeth
Frege là một tác giả tui chưa bao giờ thiệt sự am tường: chỉ có coi cuốn Fundamental laws of Arithmetics đã thấy khâm phục (Michael Dummett vì đọc cuốn này mà nhất quyết đọc hết tất cả những gì Frege viết, đến nay vẫn là cao thủ số một về Frege).
+ Letters of David Hume: 2 tập. Chờ đợi hoài hổng thấy Philosophy of David Hume của Kemp Smith.
+ Friedrich Waismann: causality and logical positivism do McGuinness biên tập.
+ Technical method in Philosophy của John Pollock
+ Oxford studies in metaphysics (4 tập)
+ History of economic analysis của Schumpeter
+ Karl Marx 's theory of history của Cohen
+ Transformation of positivism: Alex Meinong and European thought 1880-1920 của Lindenfeld
+ The social and political thought of Karl Marx của Avineri
+ Kant : philosophy of right của Murphy
+ Realism, meaning and truth của Wright